మనం..మన ఊరు..మన గేమ్ షో

కిర్రెక్కించే కొత్త గేమ్ షో కొన్ని గేమ్ షో లు టైటిల్ చూడగానే కనెక్ట్ అయిపోతాం. ఆ తర్వాత అందులో కంటెంట్ బాగుంటే కదలకుండా అలా కళ్లప్పగించి టీవికి అతుక్కుపోతాం. ఆ ఏదో చెప్తారు…